Verkoopsvoorwaarden DPM bvba

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing ongeacht de voorwaarden van aankoop van de koper. Elke wijzigingen vereist  een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst.
  2. Facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.
  3. Zonder schriftelijk bezwaar binnen de 8 dagen na ontvangst van factuur,wordt deze aanzien als aanvaard.
  4. Indien de betaling niet geschiedt binnen de  15 dagen, zal het bedrag van de factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met  een nalatigheidsinterest van 12% per jaar, gerekend vanaf de factuurdatum en een forfetaire vergoeding  van 15% voor administratieve kosten.
  5. De niet-betaling van één factuur op de vervaldag zal aanleiding geven tot het onmiddellijk claimen van het saldo van alle openstaande facturen.
  6. Geen enkele klacht van welke aard dan ook, zelfs indien deze in consideratie wordt gehouden door de verkoper, ontslaat de opdrachtgever niet van de verplichting tot eerbiediging van de termijnen voor betaling.
  7. Gratis advies en assistentie wordt gegeven in goed vertrouwen maar zonder enige verantwoordelijkheid.
  8. Elke betwisting behoort toe aan de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbanken van Brussel.
Service Management * ITIL® * Project Management * Software Development